Villkor

Köparens och säljarens åtaganden

Köpare och säljare på Stödrättsbörsen förbinder sig att följa angivet bud enligt "uppdrag om förmedling av stödrätter och fullmakt att genomföra affären". Skulle köpare eller säljare trots detta bryta ingången affär äger Stödrättsbörsen rätt att ta ut en avgift.

Skulle köpare eller säljare göra upp affär på sidan om Stödrättsbörsen åtar sig denne att omedelbart korrigera sitt bud på Stödrättsbörsen.

Köparen förbinder sig att inom fem bankdagar efter att Stödrättsbörsen meddelat att man hittat en säljare betala in angiven köpeskilling tillsammans med köparens provision.

Säljaren är medveten om att likvid för försäljningen (minskad med säljarens provision) betalas ut tidigast en månad efter affärsdagen men troligtvis senare eftersom både köplikviden skall erhållas från köparen och affären/överföringen skall vara godkänd hos jordbruksverket.

Köpare och säljare kan när som helst ändra sina bud. (dock senast dagen innan handelsdagen).

Det åligger köparen/säljaren att bevaka sitt bud.

Stödrättsbörsens åtaganden

Stödrättsbörsen åtar sig att bland Stödrättsbörsens aktörer försöka hitta en motpart till angivet pris.

Stödrättsbörsen är inte ansvarig för stödrätt som lämnas till börsen utan att det resulterar i en affär.

Stödrättsbörsen sköter allt administrativt arbete och garanterar säljaren sina pengar och köparen sina stödrätter.

Om Jordbruksverket av någon anledning underkänner en affär blir den upphävd. Köpare och säljare kommer i så fall att i största möjliga utsträckning hållas skadeslösa.

Stödrättsbörsen är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Stödrättsbörsen själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Stödrättsbörsen, om den varit normalt aktsamt. Stödrättsbörsen ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Föreligger hinder för Stödrättsbörsen, på grund av omständighet som anges i ovanstående stycket, att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört.
Om Stödrättsbörsen till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, skall Stödrättsbörsen respektive kunden inte vara skyldig att erlägga ränta.